De stora globala utmaningar som mänskligheten står inför kräver lösningar som går utöver all polarisering. Vi är kallade till ett nytt sätt att leva som vittnar om vår existentiella samhörighet. En medvetandets transformation kan inspirera till äkta sam¬arbete och visa på lösningar som både kan möta vår djupa andliga längtan och våra rent praktiska behov. Det gemensamma i världens visdomstraditioner—liksom i det bästa av modern vetenskap—kan översättas till följande principer som grund för vårt arbete.:

Allt levande innehåller den oändliga energi som är livets källa och som vi ger olika religiösa och världsliga namn.

Skapandet av en medveten kontakt med denna yttersta verklighet är ett naturligt uttryck för människans behov av mening, helhet och fullkomning.

Fördjupning av denna kontakt kan öka vår medfödda förmåga till vishet, vänlighet, kärlek m fl universellt goda egen-skaper.

Ingen tradition filosofi eller tro är ensam om att beskriva eller fullt ut tillfredsställa vårt grundbehov av djup mening och ett högre mål.

Föreställ er en värld där ovanstående principer inte bara vägleder oss i våra personliga liv, utan också i allt socialt och politiskt liv.

Vi på The Forge Institute—andliga ledare, lärare och praktiserande på många olika vägar—tror att en sådan värld är möjlig, om vi kan nå över trosgränserna, över etniska och nationella gränser, för att dricka ur den heliga källa som förenar oss alla. Om vi står på en fast grund, kan vi möta våra gemensamma problem genom att ta tillvara det bästa i all vetenskap, i andliga och teknologiska kunskaps¬system, och samtidigt erkänna att inte något enda perspektiv har all sanning för alla kulturer, alla tider och under alla förhål¬landen.

Vi uppmanar människor från världens alla hörn att bejaka ovanstående principer och förbinda sig att leva upp till följande etiska, nöd-vändiga krav:

Bekräfta och bemöta det heliga som ligger i alla varelsers förbundenhet med varandra och med vår älskade planet.

Skapa relationer, familjer och samhällen som främjar maximal mänsklig utveckling på alla livets områden..

Öka intresset för och omsorgen, om vad vi tänker på som "jag" och "vi" till att omfatta andras välbefinnande som en del av vårt eget.

Klart hävda religiös och andlig frihet och stå upp mot religionsbaserat tvång och våld.

Bilda regeringar som står över partipolitik för att kunna finna kreativa lösningar på vårt behov av trygghet och välstånd, samtidigt som friheten, hälsa och miljö också skyddas.

Utveckla oss själva, individuellt och tillsammans, så att vi kan förverkliga våra åtaganden.

Vi ber ödmjukt om att ni förenar er med oss, ensamma eller tillsammans, i ett uppriktigt och beslutsamt försök att finna lösningar som djärvt möter våra gemensamma utmaningar.

 

 


The Call to Global Spiritual Citizenship says that worldwide challenges cry out for nothing less than a guiding vision that transcends political polarities and sectarian divisions. What is that new way of being in the world that embraces and expresses the kind of spiritual transformation of consciousness that we call for? What solutions might we articulate that will satisfy both our deep spiritual longings and our practical needs?    

Download the Call (Swedish Translation)
or HTML Version (Swedish Translation)

 

Newsletter Sign-Up

Fill out your e-mail address
to receive our newsletter!

E-mail address:
Subscribe Unsubscribe

Other Links

 

Copyright 2007- 2009 The Forge Institute & GSC Websites- All Rights Resrved.

Privacy Policy | Site Map | FAQ's | Contact Us